Ga naar de homepage
Permanente Vertegenwoordiging bij de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling
Contact | Sitemap

Welkom

Ch�teau de la Muette, Hoofdzetel van de OESO in ParijsGaarne heet ik u van harte welkom op de nieuwe website van de Permanente Vertegenwoordiging van Nederland bij de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (PV OESO).

De Externe link OESO is in 1960 ontstaan als opvolger van de Organisatie van Economische Samenwerking in Europa (OEES). Als zodanig belichaamt de OESO nog steeds de visie van George C. Marshall, die in 1947 een pleidooi hield voor economische samenwerking en ontwikkeling als middelen bij uitstek om blijvende vrede, veiligheid en welzijn te kunnen verwerven.

De OESO is een intergouvernementele organisatie. Alle dertig lidstaten zijn landen met een markteconomie, die worden geregeerd op basis van democratische beginselen en respect voor de mensenrechten.

De kracht van de OESO is gelegen in de rol die het vervult bij de totstandkoming van internationale beleidsafspraken (soft law) op een breed scala van voor de Nederlandse overheid relevante werkgebieden (economisch en monetair beleid, milieu, openbaar bestuur, onderwijs, volksgezondheid enz). Daarnaast wordt de systematiek van peer reviews op tal van deze gebieden toegepast. Door middel van peer reviews kunnen de Lidstaten naleving van de afspraken bevorderen. Hierbij speelt peer pressure een belangrijke rol, niet alleen bij het bevorderen van naleving, maar ook bij verdere vervolmaking van de beleidsafspraken.

De OESO is vooral bekend om de vele hoogwaardige analyses die de organisatie jaarlijks op de markt brengt. Deze web site streeft er dan ook naar u toegang te bieden tot de schat aan informatie die bij de OESO aanwezig is, en met name de publicaties die voor ons land van belang zijn. Uw suggesties, commentaar en reacties zijn dan ook altijd welkom. Mede met uw inbreng kan deze web site uitgroeien tot een nuttig voorportaal van de OESO vanuit de Nederlandse perspectief.

Ook vindt u op deze web site informatie over twee aan de OESO verbonden organisaties, het Externe link International Energy Agency (IEA) en het Nuclear Energy Agency (NEA).

Het Maison du Benelux waar de PV OESO is gevestigdDe PV heeft als taak de vertegenwoordiging en behartiging van de Nederlandse belangen in de OESO. Een belangrijk deel van de aandacht gaat daarbij uit naar de strategische ori�ntatie van de OESO, de begroting, het OESO-werkprogramma en de samenwerking met niet-leden. Daarnaast volgt de PV OESO het brede scala aan activiteiten dat zich in de OESO afspeelt.

Nederland wordt in de comit�s en werkgroepen in het algemeen vertegenwoordigd door functionarissen van de Haagse departementen. Medewerkers van de PV begeleiden en ondersteunen de uit Nederland afkomstige delegaties en nemen zelf deel aan de OESO-Raad, het Uitvoerend Comit�, het Budgetcomit�, het Comit� voor de samenwerking met niet-leden, het DAC (Development Assistance Committee), het EDRC (Economic and Development Review Committee), en een aantal andere werkgroepen en samenwerkingsverbanden. De PV OESO signaleert dwarsverbanden tussen de werkzaamheden van de verschillende comit�s en bevordert de coherentie van de Nederlandse inbreng in deze comit�s.

De PV telt negen uitgezonden en zeven lokale medewerkers. De uitgezonden medewerkers zijn ieder verantwoordelijk voor een eigen werkgebied. U treft hun namen, adresgegevens en verantwoordelijkheden aan onder de rubriek Organisatie PV OESO Parijs op deze web site.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben, aarzelt u niet om contact met ons op te nemen,

met vriendelijke groet,

Drs Joan Boer

Permanente Vertegenwoordiger van het Koninkrijk der Nederlanden Bij de Organisatie van Economische Samenwerking en Ontwikkeling.

Lees het CV van J.A. (Joan) Boer

Bezoek ook de specifiek on Nederland gerichte Externe link OESO Landenwebsite Nederland en de Externe link IEA Landenwebsite Nederland

Bezoek ook de website van de Externe link Nederlandse Ambassade in Parijs en die van de Externe link PV UNESCO.

Address

E-mail: Emailadres

Nieuws

Brazili� sluit zich aan bij historisch vliegtuigakkoord van OESO-landen

OECD Forum on Medicines for Emerging and Infectious Diseases

Pensions at a Glance 2007

> meer